Voorwaarden- Detectie Bond

Cursus Detectie Instructeur NL

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacy statement

De Nederlandse Speur en Detectie Bond is gevestigd te Barendrecht aan de Middeldijk 49
en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Rotterdam onder nummer 66740266.

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bond: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de bond.
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de bond zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de bond. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail of inschrijfformulier) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de bond geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden van de bond welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de bond heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 10 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling bij de eerste les.
7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de bond na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
8. Alle kosten welke door de bond moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.


Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus
1. De bond geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de bond.
2. Indien een cursist minderjarig is,
a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is, met uitzondering van de kindercursus.
b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de bond dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
3. Puppytraining:
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
4. Speuren en detectie
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus wanneer er een positief advies is van de bond deel te nemen aan deze cursus.
6. Inenting
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting of bij een geldige titer bepaling.
b. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de bond vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de bond besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
7. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
8. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
9. Alleen in overleg met de directie van de bond kan van artikel 3.7 en 3.8 worden afgeweken.

Artikel 4: Annulering door de bond
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De bond informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet de bond een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is de bond verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door de bond indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.
Artikel 5: Annulering door de cursist
1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan de bond verschuldigd.
• bij annulering langer dan 12 weken voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
• bij annulering tussen 8 en 12 weken voor aanvang van de cursus: 50% van de cursusgelden;
• bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang van de cursus of later: 100% van de cursusgelden.
2. Alleen in overleg met de directie van de bond kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de bond
1. De bond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de bond ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de bond op internet of andere publicaties binden de bond niet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. De bond adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de bond van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met de bond is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
 


Privacybeleid

bond Kynero, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66740266 respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Kynero is een bedrijf dat hondentraining biedt en is gevestigd aan de Middeldijk 49 te Barendrecht.

Gebruik gegevens
bond Kynero gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Indien u een cursus afneemt, hebben wij uw naam, e-mailadres, naam hond en betaalgegevens nodig om uw cursus uit te voeren en u van het verloop ervan op de hoogte te houden.
Om het gebruik van onze diensten zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw inschrijving en het gebruik van onze diensten op.
Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van informatie over de cursus en eventuele wijzigingen hiervan. Ook gebruiken we uw contactgegevens mogelijk om u op de hoogte te brengen van nieuwe cursussen odie voor u interessant kunnen zijn op basis van bijvoorbeeld uw eerdere deelname. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven van deze mails.

Delen van gegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciƫle redenen aan andere partijen verkocht. Wel maken we gebruik van andere software om de gegevens op te slaan. Ook gebruiken we software voor het verzenden van nieuwsbrieven. Daarnaast zijn al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Periode
Kynero slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale bewaarplicht is iedere ondernemer, en dus ook Kynero, verplicht de boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

Rechten van betrokkene
U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft een ieder die gegevens aan Kynero verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door Kynero gerespecteerd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het verwerken van de toestemming in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw bezwaar per mail versturen of per post naar bovenstaand adres.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie of een plaats reserveren?

Wil je meer weten over de opleiding of direct een plek in een van onze groepen reserveren? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.